Byggesøknad påbygg

Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at dets grunnflate blir endret. Påbygg er alltid søknadspliktig jf. pbl § 20-1. Påbygg vil eksempelvis være tiltak som griper inn i takkonstruksjonen – eksempelvis takoppletter og arker. Påbygg krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder.

Et påbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke byggets høyde. Dette i motsetning til et tilbygg som utvider bygningens grunnareal.

Påbygg defineres som utvidelse av bygning i høyden og er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Det stilles i dag strenge krav til kvalitet og sikkerhet for denne typen tiltak. Derfor stilles det krav til profesjonalitet og kompetanse fra ansvarlig søker før tillatelse blir gitt. Samme regler gjelder for underbygging av bygg.

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad påbygg og underbygg er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad