Byggesøknad tilbygg

Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en bolig. Tilbygg inntil 50 kvm (samlet bruksareal eller bebygd areal) krever ikke søknad med ansvarsrett. Er tilbygget over 50 kvm må du søke med ansvarsrett. Avstand til nabogrense skal være 4 meter. Tilbygget må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål (vil ligge ved situasjonskartet). Tilbygget må tilfredsstille kravene til estetikk jf. pbl § 29. Hvor tiltaket i seg selv tilfredsstiller kravet til søknad om tillatelse uten ansvarsrett, men er betinget av dispensasjon, vil det normalt sett ikke kreves egne ansvarsretter. Søknad om dispensasjon legges derfor ved meldingen. Dispensasjoner skal nabovarsles.

Byggesøknad tilbygg – under 50m2

Ved oppføring av mindre tilbygg under 50m2 BRA er det generelle dokumentasjonskravet i byggesøknad tilbygg (tidligere kalt byggemelding) som følger:

 • Søknad uten ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

Byggesøknad tilbygg – over 50m2

Ved oppføring av større tilbygg over 50m2 BRA er det generelle dokumentasjonskravet i byggesøknad tilbygg som følger:

 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad tilbygg er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad