Estetisk redegjørelse

Arkitekturfaget er komplekst, og for å kunne vurdere tiltaket har kommunens saksbehandlere behov for at byggesøknaden inneholder en estetisk redegjørelse for de valgene man har tatt i prosjektet.

Hva som er god arkitektonisk utforming av bygninger avhenger av bebygde og naturgitte omgivelser. God arkitektonisk utforming vil si en integrert løsning med høy teknisk kvalitet, brukskvalitet og estetisk kvalitet. Utforming av enkeltbygg og rommene mellom husene må være basert på flere valg og avveininger og ses i sammenheng med de stedlige forutsetninger.

Materialvalg må vurderes i sammenheng med de bestemte bruksegenskapene og utfordringene i det fysiske miljø. I byggesøknaden skal det redegjøres for hvilke valg som er gjort i forbindelse med utformingen av bebyggelsen og uterommene.

For å sikre en god og estetisk materialbruk, bør det i bebyggelsesplanene lages en materialplan som har fokus på hvilke materialer som skal brukes og hvordan de brukes sammen, med fokus på gode tekniske og estetiske overganger mellom materialtyper.

Alle byggesøknader må inneholde en estetisk redegjørelse. Den er med andre ord obligatorisk i alle byggesøknader.

En slik redegjørelse redegjør for bygningens karakter, hvordan bygningen samspiller med omgivelsene, plassering av bygningen og samt den estetiske verdien.

Vi kan hjelpe deg med å utarbeide estetisk redegjørelse. Ta kontakt ved å sende inn skjemaet til venstre.

Vi kan i tillegg hjelpe deg med både byggesøknadansvarsrettpapirergjennomføringsplan og estetisk redegjørelse, slik at du sparer deg for mulige problemer i etterkant. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere eventuelle nabomerknader.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad